Algemene Leveringsvoorwaarden Flesje Prosecco

Uitsluitend geldend voor de, door Flesje Prosecco geëxploiteerde webwinkel(s).

Ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62689045.

Artikel 1 – Definities

 1. Flesje Prosecco: onderneming te noemen “Verkoper”.
 2. Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst met Flesje Prosecco aangaat, alsmede zijn of haar rechtsopvolgers;
 3. de Overeenkomst: de tussen Flesje Prosecco en Koper tot stand gekomen overeenkomst;
 4. de Onder-opdrachtnemer: de door Flesje Prosecco bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde of betrokken derde;
 5. de Orderbevestiging: de schriftelijke bevestiging van de order of overeenkomst;
 6. Koopprijs: een door Flesje Prosecco en Koper overeengekomen vergoeding voor door Flesje Prosecco te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken, welke als zodanig zijn omschreven in de Orderbevestiging of factuur;
 7. Overige kosten: alle kosten gemaakt door Flesje Prosecco in het kader van de vervulling van de overeenkomst. In ieder geval zullen hieronder worden gerangschikt de kosten van verpakking, in- en uitlading, vervoer en verzekering.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1. Deze bepalingen zijn van toepassing op alle via de webshop (adres: www.wijnflesje.nl en www.flesjeprosecco.nl ) gedane bestellingen en tot stand gekomen overeenkomsten met en leveringen door Flesje Prosecco.

2.2. Afwijkende bedingen of eventuele algemene voorwaarden van Koper gelden slechts, indien en voor zover deze uitdrukkelijk door Flesje Prosecco schriftelijk zijn aanvaard en dan uitsluitend voor de overeenkomst waarvoor zij zijn aanvaard.

2.3. De voorwaarden van Flesje Prosecco zijn van toepassing op WijnFlesje.nl.

Artikel 3 – Aanbiedingen

3.1. Alle door Flesje Prosecco gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Indien een vrijblijvend aanbod wordt aanvaard, heeft Flesje Prosecco het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3.2. Indien aanbiedingen van Flesje Prosecco gebaseerd zijn op informatie die door Koper is verstrekt, dan staat Koper in voor de juistheid van die informatie. Voorts staat Koper ervoor in dat zij alle relevante informatie voor de uitvoering van de overeenkomst aan Flesje Prosecco heeft verstrekt.

3.3. Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, prospectussen, catalogi, maat- en gewichtsopgaven, kleine gegevens en promotiemateriaal, alsmede andere door Flesje Prosecco verstrekte gegevens, binden Flesje Prosecco niet.

3.4. Toezending van aanbiedingen en/of andere documentatie verplicht Flesje Prosecco niet tot acceptatie van een order. Weigering van een order wordt door Flesje Prosecco zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 30 dagen aan Koper ter kennis gebracht. Flesje Prosecco is niet aansprakelijk voor schade die direct dan wel indirect uit de weigering ontstaat en/of zal ontstaan voor Koper.

3.5. Flesje Prosecco behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren.

3.6 Op het aankopen van alcoholhoudende producten geldt een wettelijke minimale leeftijd van 18 jaar. Door deze producten te bestellen, verklaart u dat u tenminste de gestelde leeftijd heeft.

Artikel 4 – De overeenkomst

4.1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst tussen Flesje Prosecco en Koper eerst dan tot stand nadat Flesje Prosecco een order heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging of aanvaarding bepalend is. De orderbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij Koper daartegen binnen veertien werkdagen na datum van bevestiging of aanvaarding schriftelijk heeft geprotesteerd.

4.2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden Flesje Prosecco slechts indien deze schriftelijk door Flesje Prosecco zijn bevestigd.

4.3. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte of orderbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijke reclame door de wederpartij binnen veertien werkdagen.

4.4. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat Koper voldoende kredietwaardig is voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst, zulks uitsluitend ter beoordeling door Flesje Prosecco.

4.5. Flesje Prosecco behoudt zich het recht voor een zekerheid voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst te verlangen, waarvoor de kosten ten laste van Koper komen.

Artikel 5 – Uitvoering van de Overeenkomst; personeel

5.1. Flesje Prosecco zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.

5.2. Om de uitvoering van een Overeenkomst zo goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt Koper tijdig alle gegevens, instructies en informatie die Flesje Prosecco voor de uitvoering nodig heeft.

5.3. Flesje Prosecco is bevoegd om, indien zij dit noodzakelijk, dan wel wenselijk acht, voor een juiste uitvoering van de overeenkomst en – indien noodzakelijk – na overleg met Koper, bij de uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan Koper zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

Artikel 6: Levering

6.1. Vanaf het moment van levering is het gekochte voor risico van Koper. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering ‘af Flesje Prosecco’. De levering komt tot stand door het laden van de betreffende goederen. ‘Franco’ levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door Flesje Prosecco met Koper schriftelijk is overeengekomen.

6.2. Indien ‘Franco’ levering is overeengekomen gelden de volgende bepalingen:

 • Flesje Prosecco heeft de keuze van het vervoermiddel, waarmee de goederen op het afleveradres zullen worden geleverd.
 • het risico van de goederen gaat over op het moment dat zij uit het vervoermiddel ‘Franco’ zijn geleverd aan Koper.
 • de ‘Franco’ levering geschiedt aan het door Koper aangegeven afleveradres of tot zover als het vervoermiddel naar het uitsluitende oordeel van de bestuurder ervan kan komen. Weigert Koper in het laatstgenoemde geval de goederen aldaar in ontvangst te nemen. dan komen de daardoor uit welken hoofde dan ook ontstane kosten voor zijn rekening en gaat het risico op dat ogenblik op hem over.
 • Franco’ levering gaat niet verder dan het plaatsen op het losperron of direct over de drempel van het afleveradres.
 • bij ‘Franco’ levering van goederen zal Koper voor zijn rekening hulp bieden bij het lossen van de lading.
 • levering geschiedt op voor Flesje Prosecco normale werktijden.

6.3. Indien levering van goederen niet kan doorgaan, om redenen die niet aan Flesje Prosecco zijn toe te rekenen, is Flesje Prosecco gerechtigd de goederen voor rekening en risico van Koper op te slaan, zulks onverminderd het recht van Flesje Prosecco om betaling van de koopprijs te vorderen.

6.4. Koper is verplicht het geleverde of de verpakking terstond bij aflevering, doch in elk geval binnen drie werkdagen na aflevering, op eventuele tekorten en/of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van de zijde van Flesje Prosecco dat de goederen ter beschikking van Koper staan.

6.5. Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient Koper op de aflevering bon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan Koper geacht wordt het geleverde te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.

6.6. Flesje Prosecco is gerechtigd om te leveren in gedeelten, welke zij afzonderlijk kan factureren.

6.7. De opgaven van leveringstermijnen in de aanbiedingen, bevestigingen en/of contracten, worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend. Levering van bestelde goederen vindt echter plaats binnen 30 dagen. Indien Flesje Prosecco niet kan leveren binnen deze termijn zal er binnen 30 dagen restitutie plaatsvinden van het reeds betaalde bedrag.

6.8. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de eerste termijn bij plaatsen van de order vervalt, zal de feitelijke levering niet eerder hoeven plaats te vinden dan na ontvangst van de eerste betalingstermijn.

6.9. Indien goederen na het verstrijken van de levertijd door Koper niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn risico, zulks onverminderd het recht van Flesje Prosecco betaling van de koopprijs te vorderen. De kosten van de opslag komen voor rekening van Koper.

Artikel 7 – Transport/Risico

7.1. Het transport van goederen zal op een door Flesje Prosecco te bepalen wijze geschieden.

7.2. Eventuele specifieke wensen van Koper inzake het transport of de verzending, worden slechts uitgevoerd voor rekening en risico van Koper.

7.3. Flesje Prosecco is gerechtigd voor meermalig te gebruiken verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen, welke op de factuur wordt vermeld. Wanneer een dergelijke vergoeding in rekening wordt gebracht, zal deze verrekend worden na retourzending in onbeschadigde staat.

7.4. Koper moet bij de aflevering van de goederen gebruikte pallets ‘Franco’ voor eigen risico binnen twintig werkdagen aan Flesje Prosecco terugzenden. De eigendom van deze pallets blijft steeds bij Flesje Prosecco.

Artikel 8 – Herroepingsrecht

8.1. Voor particuliere verkopen op afstand geldt dat gedurende een periode van 7 dagen na ontvangst de Koper de overeenkomst kan herroepen. Herroeping door de Koper kan slechts geschieden door middel van een aangetekend schrijven en op voorwaarde dat de goederen binnen 14 dagen na ontvangst aan Flesje Prosecco zijn geretourneerd (op de voorgeschreven wijze). De kosten van retourzending komen voor rekening van Koper. Restitutie van het aankoopbedrag vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending.

8.2. Dit artikel geldt niet voor niet-particulieren, professionele partijen.

Artikel 9 – Prijs; prijswijziging; betaling

9.1. Tenzij anders vermeld zijn onze Prijzen:

 • gebaseerd op levering af het door Koper opgegeven adres (kosten van bezorging worden vermeld op de website!);
 • incl. B.T.W., invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;
 • exclusief de kosten van verpakking, in- en uitlading, vervoer en verzekering.

9.2. Betalen is mogelijk middels iDEAL, factuur, contant bij levering. In verband met fraude gevoeligheid is het niet mogelijk middels automatische incasso uw bestelling af te rekenen. Afrekenen met iDEAL is mogelijk voor alle internetbankierde gebruikers van ABN AMRO, ASN Bank, Friesland Bank, ING, Rabobank, RegioBank, SNS Bank, Triodos Bank en Van Lanschot Bankiers. Zie IDEAL voor meer informatie.

9.3. Alle door Koper verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele door Koper verschuldigde rente en door Flesje Prosecco gemaakte incassokosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.

9.4. Flesje Prosecco behoudt zich het recht voor een aanbetaling, volledige vooruitbetaling of contante betaling bij overeenkomst dan wel orderbevestiging te verlangen.

9.5. Verrekening van een eventueel door Koper gepretendeerde vordering op Flesje Prosecco met door de Koper aan Flesje Prosecco verschuldigde bedragen is uitgesloten.

9.6. In geval Koper enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet of niet tijdig nakomt, een schuldenregeling met zijn crediteuren treft, surséance van betaling vraagt, of een vergelijkbare procedure ondergaat, in staat van faillissement geraakt, zijn bedrijf sluit, overdraagt of ontbindt, alsmede indien beslag te zijnen laste wordt gelegd, welke niet binnen 14 dagen is opgeheven, is elke vordering van Flesje Prosecco op Koper terstond en in haar geheel opeisbaar. Tevens heeft Flesje Prosecco dan het recht om de overeenkomst, voor zover nog niet (geheel) uitgevoerd, zonder nadere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder enige vergoeding terzake verschuldigd te zijn of te worden te ontbinden, onverminderd het recht van Flesje Prosecco om volledige schadevergoeding te vorderen, dan wel de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

9.7. Indien de Overeenkomst is aangegaan met meer dan één Koper zijn alle Kopers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden (ongeacht de tenaamstelling van de factuur).

9.8. In geval van verhoging van één of meer van de kostprijsfactoren is Flesje Prosecco bevoegd om de orderprijzen dienovereenkomstig te verhogen, dan wel om de order te annuleren. Flesje Prosecco is niet aansprakelijk voor schade die direct dan wel indirect uit deze prijswijziging ontstaat en zal ontstaan.

9.9. Koper heeft het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden bij een netto prijsstijging van meer dan 10%, zulks binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst. Indien Koper van dit recht gebruik maakt, behoudt Flesje Prosecco zich het recht voor om speciaal voor Koper vervaardigde goederen in rekening te brengen.

Artikel 10 – Incassokosten

Alle kosten ontstaan uit of verband houdende met het door Koper geldend maken van haar rechten voortvloeiende uit of terzake van de Overeenkomst, daaronder begrepen alle kosten, ontstaan uit of verband houdende met de gerechtelijke en/of buitengerechtelijke inning van enig niet tijdig of niet geheel betaald factuurbedrag of uit enig andere hoofde, komen, zonder dat terzake enige aanmaning, sommatie of ingebrekestelling is vereist, ten laste van de Koper, ook de kosten van eventuele aanmaning, aanzegging en ingebrekestelling, welke in geval enige gerechtelijke procedure niet ten laste van de in het ongelijk gestelde partij wordt gebracht, een en ander met een minimum van 15% van de nog openstaande vordering(en) van Flesje Prosecco op de Koper. De in de boeken van Flesje Prosecco voor voornoemde kosten opgevoerde bedragen zullen volledig bewijs leveren ten aanzien van het beloop van voornoemde kosten, behoudens kennelijke schrijf-, reken- of andere fouten.

Artikel 11 – Retentierecht

Ingeval Flesje Prosecco zaken van Koper – al dan niet speciaal door Flesje Prosecco voor Koper vervaardigd – onder zich heeft, is zij gerechtigd die zaken onder zich te houden tot het moment waarop Koper al zijn verplichtingen, voortvloeiende uit de Overeenkomst dan wel andere overeenkomsten is nagekomen, tenzij Koper voor die verplichtingen genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht van retentie heeft Flesje Prosecco ook ingeval Koper in staat van faillissement of surséance van betaling komt te verkeren.

Artikel 12 – Reclames

12.1. Bij ‘Franco’ levering moet een zichtbare beschadiging aan of een zichtbare vermissing van het geleverde ontstaan tijdens het vervoer naar het overeengekomen afleveradres ten overstaan van de bestuurder van het in artikel 6.2. bedoelde vervoermiddel door of namens Koper schriftelijk worden vastgesteld op het vervoersdocument. Koper moet meteen een afschrift daarvan aan Flesje Prosecco zenden.

12.2. Koper moet Flesje Prosecco – voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden verlangd, maar in elk geval niet korter dan 20 werkdagen na de reclame – in de gelegenheid stellen om vermissingen, maatverschillen of beschadigingen aan het geleverde in originele staat en in originele verpakking vast te (laten) stellen.

12.3. Bewerkte, verwerkte of doorgeleverde goederen worden geacht te zijn goedgekeurd, zonder dat Koper nog enig reclamerecht en/of recht op schadevergoeding toekomt.

12.4. Indien de reclame door Flesje Prosecco gegrond wordt bevonden, is Flesje Prosecco uitsluitend verplicht alsnog conform de Overeenkomst te leveren.

12.5. Eventuele reclames laten de betalingsverplichtingen van Koper onverlet.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid van Flesje Prosecco ; vrijwaring

13.1. Flesje Prosecco is met inachtneming van het navolgende slechts aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de Overeenkomst voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Flesje Prosecco van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij de uitvoering van de Overeenkomst kon worden vertrouwd.

13.2. Flesje Prosecco is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, schade wegens gederfde winst, gevolgschade, immateriële of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens Koper of welke andere schade dan ook.

13.3. Indien sprake is van schade als gevolg van een gebrek in het geleverde als bedoeld in de artikelen 6:185 BW ev. zal Flesje Prosecco de benodigde gegevens van de producent van het product aan koper verstrekken. Koper is gehouden zijn vordering in te stellen bij de producent tenzij Flesje Prosecco als producent moet worden aangemerkt op basis van artikel 6:187 BW

13.4. Flesje Prosecco is nimmer aansprakelijk voor schade, welke voortvloeit uit gebruik van het geleverde anders dan voor het doel, waarvoor het geleverde is bedoeld.

13.5. Flesje Prosecco is nimmer aansprakelijk voor schade die zij naar de in de branche gebruikelijke maatstaven redelijkerwijze niet heeft kunnen verzekeren bij het aangaan van de Overeenkomst.

13.6. Flesje Prosecco is niet aansprakelijk voor schade van Koper of derden ten gevolge van enige datum-gerelateerde storing, noch voor zover deze zich voordoet bij door Flesje Prosecco, of door haar ingeschakelde derden, gebruikte hulpmiddelen bij de uitvoering van de Overeenkomst, noch voor zover deze zich na levering door Flesje Prosecco bij Koper of derden zou voordoen.

13.7. De door Flesje Prosecco te betalen schadevergoeding zal in geen geval meer bedragen dan de uit hoofde van de Overeenkomst door Flesje Prosecco te ontvangen of reeds ontvangen Koopprijs. Indien de Overeenkomst een overeenkomst betreft met een looptijd van langer dan zes maanden, dan zal de door Flesje Prosecco te betalen schadevergoeding nimmer meer bedragen dan de door Flesje Prosecco te ontvangen of reeds ontvangen Koopprijs over de laatste zes maanden voorafgaande aan het voorvallen van het schade toebrengend feit.

13.8. De door Flesje Prosecco te betalen schadevergoeding zal in geen geval meer bedragen dan zij uit hoofde van de door haar afgesloten verzekeringen ten aanzien van het schade toebrengend feit van de verzekeringsmaatschappijen zal (kunnen) ontvangen.

13.9. Flesje Prosecco is niet aansprakelijk voor schade van derden die verband houden met de door Flesje Prosecco geleverde goederen, daaronder mede begrepen:

 • aanspraken van derden, werknemers van Koper daaronder begrepen, die schade lijden welke het gevolg is van onrechtmatig handelen van werknemers van Flesje Prosecco die ter beschikking zijn gesteld van Koper en werken onder diens toezicht of op diens aanwijzingen;
 • aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van een gebrek in door Flesje Prosecco geleverde goederen die door Koper werden gebruikt, gewijzigd of doorgeleverd onder toevoeging van of in samenhang met eigen producten of diensten van Koper, tenzij Koper bewijst dat het gebrek niet het gevolg is van gebruik, wijziging of doorlevering als hiervoor bedoeld.
 • Koper vrijwaart Flesje Prosecco voor vorenbedoelde schade.

13.10. Indien en voor zover Flesje Prosecco aansprakelijk zou zijn terzake van de uitvoering van overeenkomsten en leveringen, heeft Flesje Prosecco het recht te harer keuze ofwel vervangende goederen te leveren, ofwel de goederen te herstellen of de Koper voor een evenredig deel van de koopprijs te crediteren.

Artikel 14 – Eigendomsvoorbehoud

14.1. Geleverde goederen blijven eigendom van Flesje Prosecco, tot het moment waarop alle door Flesje Prosecco voor Koper verrichte leveranties en werkzaamheden of nog te verrichten leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten door de Koper zijn betaald. Gedurende de periode waarin geleverde goederen nog eigendom van Flesje Prosecco zijn, is Koper verplicht deze goederen deugdelijk te onderhouden.

14.2. Flesje Prosecco is te allen tijde gerechtigd om de geleverde goederen op basis van het in dit artikel bepaalde, bij Koper of diens houder weg te (doen) halen, indien Koper zijn verplichtingen niet nakomt. Koper dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10% van het orderbedrag exclusief B.T.W., zulks met een minimum van EUR 1.135,–, onverminderd het recht van Flesje Prosecco om volledige schadevergoeding te vorderen. Zolang de goederen eigendom blijven van Flesje Prosecco mag Koper ze slechts in zijn normale bedrijfsuitoefening be- of verwerken of doorverkopen met schriftelijke toestemming van Flesje Prosecco. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld. Verpanding is evenwel nimmer toegestaan. Bij overtreding van deze verplichting verbeurt Koper zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, een terstond opeisbare boete ad EUR 22.625,–, en is de koopprijs terstond volledig opeisbaar, onverminderd het recht van Flesje Prosecco volledige schadevergoeding te vorderen.

14.3. Ingeval Koper de aan Flesje Prosecco in eigendom behorende goederen be- of verwerkt, strekt het eigendomsrecht zich tevens uit tot deze be- of verwerkte goederen, totdat Koper aan alle op hem rustende verplichtingen jegens Flesje Prosecco heeft voldaan. Indien Koper de goederen zonder toestemming van Flesje Prosecco heeft verkocht, is hij verplicht het recht op de koopprijs en/of andere met de overdracht aan derden samenhangende rechten terstond en zonder dat enige andere handeling is vereist, aan Flesje Prosecco over te dragen, onverminderd het bepaalde in het vorige lid. Koper is gehouden om op eerste verlangen van de overdracht van de vordering mededeling te doen aan zijn wederpartij, opdat Flesje Prosecco het verschuldigde rechtstreeks bij de tweede koper kunnen invorderen. Het door de tweede koper aan Flesje Prosecco betaalde wordt in mindering gebracht op het door Koper aan Flesje Prosecco verschuldigde. Koper is tevens gehouden bij doorverkoop eenzelfde eigendomsvoorbehoud te maken, zoals in de ze bepaling vermeld.

Artikel 15 – Algemeen

15.1. Indien een of meer bepalingen van de Overeenkomst tussen Flesje Prosecco en Koper nietig zijn of vernietigd worden, zal de overeenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen terzake van de bepalingen welke nietig zijn of vernietigd zijn, overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen, welke in lijn ligt met de reeds gemaakte afspraken.

15.2. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Flesje Prosecco is het Koper niet toegestaan de (vorderings-)rechten uit hoofde van de Overeenkomst jegens Flesje Prosecco op enige wijze aan derden over te dragen dan wel te bezwaren.

Artikel 16 – Opschorting en ontbinding

Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de Overeenkomst wordt ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip, waarop één van hen in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopig surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest.

Artikel 17 – Toepasselijk recht en geschillen

17.1 Op deze voorwaarden en op de Overeenkomst(en), waarin daarnaar wordt verwezen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

17.2. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, of de betreffende voorwaarde zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen uitsluitend ter beslechting aan de bevoegde rechter te Amsterdam kunnen worden voorgelegd.

Voorwaarden Personaliseren Flesje Prosecco

 1. Leverancier = Flesje Prosecco
 2. Opdrachtgever = de Koper
 3. Artikel 1: Onderzoek bij aflevering

1.1 De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of de leverancier de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden de leverancier er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De opdrachtgever dient het even bedoeld onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 14 dagen na aflevering.

1.2. De leverancier is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.

1.3. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.

1.4. De prestatie van de leverancier geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de opdrachtgever het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.

Artikel 2: Inhoud en wijziging overeenkomst

De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door de leverancier niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door de opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals bijvoorbeeld de telefoon, de fax en soortgelijke transmissiemedia.

Artikel 12: Zet-, druk- of andere proeven

2.1. De door de opdrachtgever aan leverancier verstrekte toeleveringen, zoals ontwerpen, teksten, programmatuur, databestanden en tekeningen, worden niet door de leverancier op juistheid gecontroleerd, tenzij de opdrachtgever en de leverancier uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.2 De opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van de leverancier ontvangen zet-, druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan de leverancier terug te zenden.

2.3. Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat de leverancier de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.

2.4. De leverancier is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.

2.5. Elke op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

Artikel 3: Afwijkingen

3.1. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds de door de opdrachtgever aan de leverancier verstrekte toeleveringen, zoals ontwerpen, teksten, programmatuur, databestanden en tekeningen, respectievelijk de specificaties als vermeld in de opdrachtbevestiging, respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting of ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.

3.2. De opdrachtgever is ermee bekend dat de leverancier haar full color opdrachten vervaardigt in combinatiedruk, waarbij het drukwerk samen met ander drukwerk op een drukvel geproduceerd wordt. Hierdoor is de prijs lager dan bij drukwerk dat op traditionele wijze wordt gedrukt. Echter, bij combinatiedruk is de kans groter dat er kleine afwijkingen, zoals kleur- en/of snijafwijkingen (van 2-3 millimeter), ontstaan. Deze afwijkingen kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting of ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding.

3.3. Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft.

3.4. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

3.5. Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan de volgende percentages: – oplage tot 20.000 eenheden: 10% – oplage van 20.000 en meer: 5% Ten aanzien van meer- of minderleveringen van verpakkingsdrukwerk, etiketten en kettingformulieren is evenwel steeds een percentage van 10% toegestaan. Het meerdere of het minder geleverde aantal wordt in rekening gebracht respectievelijk verrekend.

3.6. Ten aanzien van de kwaliteit en het gramgewicht van papier en karton worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt de afwijkingen die zijn toegestaan krachtens de tolerantienormen vermeld in de Algemene Verkoopvoorwaarden van de Vereniging van Papiergroothandelaren. De desbetreffende voorwaarden liggen bij de leverancier ter inzage. De leverancier zal de opdrachtgever op diens verzoek kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden toezenden.

Artikel 4: Aanleverspecificaties voor drukwerk

4.1. Door de opdrachtgever dient bij de aanlevering van toeleveringsmateriaal voor drukwerk de volgende specificaties in acht te worden genomen, tenzij schriftelijk anders tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer is overeengekomen:

aanlevering in een of meer van de volgende Mac/PC bestanden: JPG ( 300 DPI, certified ), PDF, TIFF, EPS / AI, waarbij de tekst dient te worden omgezet naar lettercontouren/outlines en de bestanden gecomprimeerd naar ZIP of SIT worden verzonden;

 • 3 millimeter afloop aan alle zijden, waarbij GEEN kaders mogen worden gebruikt;
 • Tekst moet 5 mm van de snijrand afstaan (8millimeter inclusief afloop);
 • Alle fonts dienen te zijn omgezet naar lettercontouren;
 • Bestanden dienen geen “overprint” te bevatten deze zijn niet zichtbaar na de drukgang.
 • Afbeeldingen in CMYK (eurostandard coated) met resolutie van 300 dpi;
 • PDF bestanden dienen te zijn opgeslagen als PDFX1a (X-3 kan niet worden verwerkt);
 • Bij het maken van PDF bestanden moeten de fonts 100 % ingesloten zijn en beeld- en lijncompressie dienen te zijn uitgezet.
 • De bestanden mogen GEEN kaders bevatten. Dit doordat het drukwerk in combinatie wordt gedrukt en hierbij kleine snij-afwijkingen kunnen ontstaan, die bij het gebruik van kaders duidelijker zichtbaar worden.
 • Wanneer in een bestand toch kaders worden gebruikt, behoudt leverancier zich het recht voor deze bestand- en niet te drukken. Indien de leverancier tot overgaat tot het drukken van deze bestanden, geschiedt dit voor eigen risico van opdrachtgever en aanvaardt leverancier geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen daarvan voor het geleverde drukwerk. Transparanties die worden gebruikt in documenten dienen samengevoegd te worden tot 1 laag of omgezet te worden naar een BITMAP. Bestanden mogen niet in lagen worden aangeleverd maar als 1 laag. In uw opmaakprogramma dient u uw bestand als pdf om te zetten naar pdf-x1a(2001). Maakt u gebruik van eps dan dient u deze in Adobe Distiller om te zetten naar pdf-x1a(2001).Transparanties, lagen en effecten die worden gebruikt in Adobe CS1, CS2 en CS3 worden nog niet goed ondersteunt door postscript printers, belichters of CTP ́s. Om dit probleem deels te verhelpen dient u zich te houden aan de aangegeven richtlijnen.